Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Durf & Zijn Coaching en Loopbaanadvies


Annuleren gesprek

De cliënt kan zich voor een consult tot 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden is de cliënt het volledige bedrag van het betreffende consult verschuldigd. Afmelden dient telefonisch te geschieden.

Algemene voorwaarden Durf & Zijn, Praktijk voor coaching en Loopbaanadvies

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Durf & Zijn, Praktijk voor coaching en loopbaanadvies (hierna te noemen Durf & Zijn).

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Durf & Zijn die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
Durf & Zijn: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Durf & Zijn in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht met
een opdrachtgever overeenkomt.

Opdracht: Het verrichten van diensten op het gebied van loopbaanadvisering, training en coaching.

Opdrachtgever: De opdrachtgever welke een verzoek tot loopbaanadvisering, training en coaching inbrengt bij Durf & Zijn.

Opdrachtgeverstarief: Het tarief dat Durf & Zijn aan de opdrachtgever in rekening brengt per dagdeel/opdracht/uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Durf & Zijn zijn vrijblijvend.

Artikel 4 Duur van de opdracht
De opdracht kan worden aangegaan:of voor een vastgestelde tijd,of voor een bepaalde periode met een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis,of voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Opzegging opdracht
De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds, alleen schriftelijk, worden opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 6 Einde van de opdracht
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege:door het verstrijken van de vastgestelde tijd,doordat zich een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis voordoet als beschreven in artikel 4.

De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt na een opzegtermijn van 4 weken, gerekend vanaf de datum poststempel van het verzoek tot opzegging.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
De resultaten van toepassing en het gebruik van de door Durf & Zijn geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten Durf & Zijn’s invloed liggen. Ofschoon de opdracht door Durf & Zijn naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Durf & Zijn derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. Durf & Zijn Werken is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolgde van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Durf & Zijn voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de haar voor desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 8 Opdrachtgevertarief
De vaststelling van het opdrachtgevertarief of honorarium en de wijze waarop wordt gedeclareerd, dienen in de overeengekomen opdracht te worden opgenomen. De verschuldigde honoraria worden voor opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien op basis van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage. Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld. Alle opdrachtgevertarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 9 Betaling
Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en zonder recht op schuldvergelijking. Aanmerkingen op of klachten over de door Durf & Zijn gezonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan aan Durf & Zijn schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling ervan niet op.

Bij overschrijding van de in de vorige alinea genoemde betalingstermijn is Durf & Zijn gerechtigd rente in rekening te brengen, overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is door de opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of
ingebrekestelling.

Indien Durf & Zijn genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
Durf & Zijn verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens welke zij in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever of van derden in opdracht van de opdrachtgever ontvangt,zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding naar algemene normen redelijkerwijs vereist.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
Alle door Durf & Zijn aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, haar eigendom.

De opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht met Durf en Zijn dan wel door het verstrekken van een opdracht, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op
welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Durf & Zijn.

Artikel 12 Geschillen
Op alle met Durf & Zijn gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Durf & Zijn gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Durf
en Zijn.

Handelsregister KvK ‘s Gravenhage nr. 60357665

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *